Inbreng formatie debat 31-05-2022

Voorzitter,

Dit is de dag die je wist die zou komen. Hoe dan ook winst of verlies voor GBBL en CDA, wie
in het pluche zit wil er niet meer uit. Vandaag is zo’n dag waar dit waarheid wordt. Voor de
bühne (en daar waren we al voor gewaarschuwd) tuigt GBBL (met twee zetels verlies) een
show op waarin iedere partij kon duiden. Duiden voorzitter, iedereen moest duiden,
behalve GBBL zelf.. die luisterde minzaam toe.


Grote woorden over burgers betrekken, transparantie en draagvlak. Grote woorden over,
dat Landgraaf gekozen heeft voor voortzetting van het beleid… Maar hoe dan voorzitter,
een ernstig lage opkomst en dan ook nog eens twee zetels verlies, is nou niet het voorbeeld
van ondersteuning van .. en draagvlak voor…het gekozen beleid. Sterker nog, 3 zetels winst
van de PVV is het geluid dat het eigenlijk anders zou moeten. Tekenend voor het rechtse
geluid tijdens de provinciale- en Landelijke verkiezingen. Landgraaf stemt rechts…. Rechts
met een sociaal geluid..


De PVV fractie heeft die overtuiging overgebracht tijdens de campagne, tijdens het debat en
tijdens het duidingsdebat. Ook tijdens het vervolggesprek met GBBL. Een duidelijk verhaal,
met nuance en begrip voor landelijke wettelijke ontwikkelingen. En juist die nuance wil of
kon GBBL niet opnemen in haar verslagen. Getuige het ping-pong mailverkeer tussen GBBL
en de PVV dat u tussen de stukken vindt. Maar GBBL kon ook niet anders dan het
klimaatvraagstuk opwerpen om niet met onze partij in zee te gaan, daarbij stug blijven mis-
interpreteren van wat een vrije kwestie is. Maar voorzitter het is duidelijk geworden dat het
ergens anders om gaat,3 zetels zijn 1 wethouder waard….

En dat vonden wij ook. Sterker nog, voor minder meedoen was geen optie. Tekenen bij het kruisje
en gedogen, is niet aan ons besteed. Wel aan partijen zonder enige ruggengraat… die laf tekenen
bij de wil van het GBBL en CDA.

Getuige de eis van de VVD, GL en PVDA voor wethouderschap, om daarna afgevoerd te
worden…..Getuige het laffe gebedel van OPL om echt mee te mogen spelen (niet voor spek
en bonen), maar dat niet lukte omdat het pluche wel verzekerd moest zijn voor het CDA.
Dit hele traject voorzitter, draagt wat de PVV betreft, niets bij aan betrokkenheid van de
burger bij de politiek, draagt niets bij aan een goede bestuurscultuur. En daar waar het kan,
zullen wij daar de vinger, op blijven leggen,,, ook als het pijn doet. . . .
Voorzitter, dat wat de PVV betreft het proces tot deze dag die je wist die zou komen. Nu
proberen over te gaan naar inhoud….zover dat mogelijk is….


Eerst maar in algemene zin het convenant proberen te doorgronden.
Het coalitieconvenant is eigenlijk een duizend dingen doekje…Het ontbreekt aan visie, het
ontbreekt aan beleid en een heldere koers. Het ontbreekt aan beleid dat meetbaar en

resultaat gericht is … Wat heeft het nieuwe college straks bereikt voor de inwoners van
Landgraaf… ? De PVV-fractie vindt daar niets over terug…

Wat wij wel lezen is een enigszins ambivalente blauwdruk met nikszeggendheid. Tekstueel is
het een beetje een rommeltje ook. Dan staat er “geven de opdracht aan het college”,
schrijven de opstellers (die straks het college vormen) en dan staat er weer “we gaan, we
moeten, we vinden”. Dus vanuit welk perspectief moeten dit nu lezen? Het perspectief van
de toekomstige bestuurders of vanuit het perspectief van de GBBL en het CDA als fracties in
de raad? Of maakt dit in Landgraaf helemaal geen verschil?

Maar voorzitter, de opdracht die er ligt voor het college op basis van het convenant is nogal
vaag, getuige de zinnen waar het convenant vol mee staat:
Er moet gemonitord worden… maar op wat en met wat en welke doelen, is ons niet
duidelijk.

Er moet gevolgd worden….. maar wat gevolgd moet worden en op welke manier, is voor ons
onduidelijk

Ontwikkelingen moeten nauwgezet gevolgd worden, welke ontwikkelingen, op welke
manier en waar dit volgen toe moet leiden, wij vinden het nergens in terug.
Zo moet er ook een vinger aan de pols gehouden worden! Wie die vinger is, welke pols het
moet zijn en wat er gemeten moet worden om te bepalen of doelen bereikt worden is een
groot raadsel.

Op cultureel vlak moet er worden voortgeborduurd, en we werken aan bewustwording.
En voorzitter, een heleboel dingen moeten worden aangepakt blijkt uit het convenant. Maar
ook hier, is en blijft het onduidelijk hoe dingen worden aangepakt en met welk gewenst
resultaat.

En alle bovenstaande is toch wel uniek te noemen. Immers, volgens vele burgers en ook
volgens de GBBL en het CDA staan we voor veranderingen die komen gaan. Op het gebied
van sociaal beleid, de noden zijn immers hoog in de ouderen en jeugdzorg. De gevolgen van
de energietransitie voor de middeninkomens zijn immens, de inflatie is torenhoog met alle
gevolgen van dien.

“Het is niet verkeerd, van beleid te veranderen als de omstandigheden veranderd zijn”.
Einde citaat van Seneca.

En daar is de PVV fractie het hartgrondig mee eens….. Het college of GBBL/CDA, (sta mij toe
dat ik het verschil niet zie in het convenant) blijkbaar niet. Er worden geen keuzes gemaakt,
het moddert de komende 4 jaar maar door, zoals afgelopen 4 jaar. Logisch dat vele burgers
die wij gesproken hebben zeggen: “ze kunnen me de pot op, ze doen toch wat ze willen”.
Einde citaat van een van onze burgers.

Voorzitter, staat u mij toe dat de PVV fractie in gaat op enkele onderwerpen uit het
convenant:


- Een gezonde schoolomgeving: Nieuwbouw Eijkhagen is een belangrijk project dat
gemonitord gaat worden. Kan aangegeven worden waarop gemonitord gaat worden,
welke belangrijke factoren daar onderdeel van zijn? Bijvoorbeeld de kosten? En is er
zicht op de geraamde kosten afgezet tegen de inflatie?
- Een gezonde basisschool: Helemaal goed, maar er worden extra middelen (wat zijn
middelen?) ingezet om (en dat wordt niet duidelijk uit het convenant), 2 extra
scholen te faciliteren of om nog maar 2 scholen te faciliteren. En dan is de drempel
om mee te mogen doen, dat men overtuigend kiest. Wat is dat dan “overtuigend
kiezen”?
- Zou een gezonde basisschool niet een school zijn waar de klassen niet overvol zitten
met aandacht voor ieder kind, met zorg voor geestelijk welbevinden?
- En dan wil men zich gaan bemoeien met leerlijnen van het VGO naar het mbo/hbo
en WO? Sinds wanneer is dit een bevoegdheid van een college cq wethouder. Of zijn
het maar wat mooie woorden?

Trendbreuk, armoede, en jeugd
Letterlijk staat er “het is de afgelopen jaren moeilijk gebleken om mensen …aan het werk te
helpen”. Maar waarom zou nu e.a. veranderen, immers, er is geen koerswijziging waar te
nemen, dezelfde mensen zitten aan het stuur. En de oplossing om maar naar anderen te
kijken hoe zij het doen (en ook falen) is geen oplossing.
Wat betreft trendbreuk is het convenant ook ambitiearmoedig. Incidentele middelen
inzetten kost geld, maar levert zelden iets op. Doorgaan met de ingeslagen weg op het
gebied van de gezondheidszorg is evenmin ambitieus. De PVV fractie had verwacht dat de
koerswijziging zou bestaan uit het inzetten van innovaties uit de zorg, E-health en
zorgtechnologie als dat beetje extra wat binnen de WMO ingezet kan worden. Met de
daarbij behorende professionaliseringsslag. Samen met zorgaanbieders, zorgopleiders en
andere actoren. Die elkaar zouden moeten vinden in VIE kerkrade. Heeft het college of GBBL
en CDA, de ambitie om die koers te varen in samenwerking met andere gemeentes onder de
vlag van VIE?
Nog een opmerking over de jeugdzorg zelf voorzitter:
Veel is er te lezen over de kostenbeheersing ervan, maar is niet het belangrijkste van
jeugdzorg de kwaliteit en beschikbaarheid ervan? Daarover geen woord in het convenant.
Wat met de wachtlijsten in de jeugdzorg bijvoorbeeld? En erkennen en herkennen dat de
toename van de laagdrempelige toegang er ook voor gezorgd heeft dat veel tijd en geld
opgaat aan laagcomplexe zorg i.p.v. hoogcomplexe zorg? Begrijpelijk…hoogcomplexe zorg
vraagt een lange adem, visie en daadkracht, terwijl de laagcomplexe zorg sneller positieve
resultaten laat zien……

Sport, recreatie en cultuur….
De PVV fractie leest hierin, lekker voortborduren op wat al deden om onze kiezers (die van
GBBL en CDA) te vrind te houden.
Een gewaagde keuze zou zijn om schoolzwemmen voor Landgraafse kinderen gratis aan te
bieden tot en met het behalen van het B-diploma. Als u toch zo naar de grote buurman kijkt
bij andere vraagstukken, doet u dit hier dan ook eens…. Het kan…. En levert veel op….

De energietransitie…..
Hier kunnen we natuurlijk veel over zeggen en vinden. Maar eigenlijk vragen we eerlijkheid
en oprechtheid en transparantie. Het is voor velen Nederlanders en Landgravenaren
duidelijk dat het hier gaat om een papieren veelhoofdig monster. Vanuit diverse akkoorden
is getekend bij het kruisje, en landgraaf heeft in dit sprookje de rol van het groenste jongetje
van de klas. . .
“De gevolgen van het veranderende klimaat zijn duidelijk merkbaar” . Volgens het IPCC, het
klimaat-panel van de VN, is er tot op heden nog geen bewijs voor “meer extreem weer”. Dit
wordt in het ergste, tevens meest onwaarschijnlijke, scenario van het meest recente rapport
van deze organisatie slechts als “mogelijkheid” genoemd. Van lange droge periodes en meer
extreme neerslag als trend is dus geen sprake. Wel waren er incidenten (zoals een jaar
geleden) met grote gevolgen, gevolgen waarbij waarschijnlijk andere oorzaken een grotere
rol spelen. Onze regio raakt nog steeds dichter bebouwd, steeds meer versteend. In de
voedingsgebieden (Eifel, Ardennen) van onze rivieren en beken vond en vindt enorme
bomenkap plaats waardoor deze gebieden, en warmer worden, en het regenwater veel minder
vasthouden. Ook hier in onze directe omgeving is bomenkap geen vreemd verschijnsel.
Onder andere onder het mom “klimaatadaptie” kappen we grote hoeveelheden bomen die de
energie van de zon, CO2 en water opnemen, en water en grond vasthouden via het
wortelstelsel, en dan verwonderen we ons erover dat het warmer wordt, er meer water
afgevoerd wordt en de grond erodeert
Tekenend voor het Landgraafs beleid is een ongekend hoog bod, zeker ten opzichte van
andere steden, en zo’n hoog bod is alleen maar te bereiken met vele windturbines (geen
windmolens) en energiecentrales op land. 82 hectare om precies te zijn. En met spanning
wachten we dan ook af hoe dit ooit gerealiseerd kan worden. Het bod aanpassen is een
optie hoor…..draai de burgers geen rad voor de ogen.
Het zou in ieder geval al eerlijk zijn en u sieren dat u erkent dat de CO2 reductie niks
bijdraagt aan het verlagen van de temperatuur op aarde, en u erkent dat de zeespiegel
afgelopen 100 jaar nauwelijks verander is en niet veranderen zal. Maar dat u inzet op
turbines en energiecentrales in de natuur omdat u bij dit kruisje getekend heeft… want dat
is dan wet en afspraak…. Maar maak het niet mooier dan het is. De PVV fractie vraagt aan u
om bij iedere investering aan te geven hoeveel CO2 bespaart wordt en daarbij toe te voegen

welk effect dit heeft op de temperatuur op aarde! En daar een conclusie aan te verbinden of
de kosten van de transitie tot dan toe de investering waard waren.

Wat de PVV fractie wel hogelijk verbaasd heeft is dat GBBL/CDA nu wel voor het idee zijn
dat omwonenden moeten kunnen profiteren van deze vorm van energieopwekking. Het
idee van de PVV tijdens het formatiegesprek werd weggewoven met de onderbouwing dat
inwoners dit niet aankunnen, niet kunnen en niet toe in staat zouden zijn. Is deze paragraaf
er in gefietst om het CDA tevreden te stellen? Het was tijdens de verkiezingen dat het CDA
heel duidelijk aangaf geen windenergie te willen, alleen zonneweiden met draagvlak te
realiseren. Respecteert men dan ook als hier geen draagvlak voor blijkt te zijn zoals men dat
ook een jaar voor de verkiezing te hebben gedaan met het geplande zonnepark aan de
Akerweg?

Tot slot voorzitter bij dit onderwerp: Hoe denkt men zon op daken te realiseren als
inmiddels wel duidelijk is dat zelfs bij nieuwbouw dit vaak niet mogelijk is in verband met
verzekeringen. Dan zou ik de partijen wel eens willen vragen om 81,9 hectare grond op de
landkaart van Landgraaf te arceren. Dat is namelijk de oppervlakte die nodig is om de
doelstelling zon op land te realiseren. Vraag de burger in Landgraaf dan nog eens of er
draagvlak is? En bent u dan zo dapper om e.a. te realiseren ½ jaar voor de verkiezingen of
trekt u de keutel in rond die tijd om weer zieltjes te winnen?

Mobiliteit
Over verkeersveiligheid en maatregelen komen we zeker nog vaker te spreken. Die tijd komt
wel…Maar op de politieke wensenlijst staat nog steeds de randweg Abdischenbosch. En de
provincie, mag zich zorgen maken want de druk richting GS zal worden opgevoerd. Nu is de
PVV benieuwd waar die druk uit bestaat. Zeker onder de huidige stikstofwind die er overal
waait. Wat de PVV betreft loze woorden en nodeloze beloften. . . aan de burger.

Bestuur, veiligheid en toezicht

Wat doet de politiek voor mij als inwoner? Bruggen moeten overwonnen worden en samen
met andere politieke partijen initiatieven ontwikkelen.
Het lijkt er op, dat het huidige college het ook allemaal niet meer weet. Het convenant
getuigd zoals eerder gezegd van weinig ambitie, maar vooral ontbreekt het aan een in te
zetten koers, met het vaststellen van de te behalen doelen.
Zoals eerder gezegd, het proces om te komen tot deze coalitie draagt niet bij in het
vertrouwen in de politiek.

De PVV is voorstander om komend jaar te verkennen of een (zelf)bindend correctief
referendum mogelijk is. Is het nieuwe college bereid samen met de raad deze handschoen
op te pakken?
De PVV fractie had graag een nadere duiding op de aanpak van onveiligheid voorzitter,
Ongewenst gedrag wordt aangepakt en er wordt gevraagd te komen met een structurele
aanpak. Maar voorzitter, wat ziet GBBL en het CDA als een aanpak die zou kunnen slagen,
en waarom staat die richting niet in een convenant?

Voorzitter, nu echt het slot:

De financiën.

Onze fractie heeft zich gebogen over de tabel op pagina 27. Maar een nadere duiding van de
getallen is volgens ons nodig. Of we zijn te dom om iets simpels te snappen of we hebben te
hoge verwachtingen van een financiën paragraaf.
Onze opmerking gaat vooral over de genoemde inflatie in het convenant. Als fractie zijn wij
van mening dat de torenhoge inflatie geen gevolg is van de oorlog in Oekraïne. Maar van
het financiële wanbeleid in de EU. Die maatregelen oplegt waardoor een vrije economie
onder dictatoriaal gezag staat. In niet EU landen is de inflatie overigens vele vele malen
lager. Dus mocht het college van mening zijn dat een einde van de oorlog aldaar leidt tot
een matigere inflatie, en mocht het college denken dat lagere gasprijzen een positief effect
hebben op de inflatie, willen wij u alvast meegeven, rekent u zich niet rijk…….

Deel dit